Voorwaarden

Aansprakelijkheid
Strijkwas Merselo is niet aansprakelijk voor stuk, beschadigd en / of verloren gegane kledingstukken, tenzij dit te wijten is aan opzet of nalatigheid van Strijkwas Merselo.
Mocht Strijkwas Merselo aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade aan uw strijkgoed, zal deze worden vastgesteld aan de hand van de gebruikswaarde van het strijkgoed. Deze vergoeding is vastgesteld op een maximum van €50,00 per strijkgoed, per klant.
Onder gebruikswaarde wordt in dit verband verstaan de originele aankoopwaarde van het strijkgoed, onder aftrek van de afschrijving voor de reeds verstreken gebruiksduur van het kledingstuk.
Bij waardevolle zaken die niet als zodanig zijn aangeboden en door Strijkwas Merselo niet redelijkerwijs als zodanig behoefde te worden behandeld, zal bij de vaststelling van het aankoopbedrag worden uitgegaan van de normale waarde van een vergelijkbaar kledingstuk.
Tevens is Strijkwas Merselo niet aansprakelijk voor het verloren gaan van voorwerpen c.q. geld wat is achtergebleven in het strijkgoed.

Nog vragen?
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Lydia.